Missie en Visie

Missie en Visie

Als team bieden wij onze leerlingen en hun ouders een veilige en vertrouwde leeromgeving. Binnen een heldere structuur en vanuit positieve bekrachtiging stimuleren wij de leerlingen, werken wij samen aan leerbehoeften en ontdekken we waar de talenten van onze leerlingen liggen. Op deze wijze ontplooit elk kind zich tot zelfstandig en verantwoordelijk jong mens.

Kernwaarden van onze school zijn: Samenwerken, Adaptief werken, Respect en Veiligheid, Eigenaarschap, en Betrokkenheid bij elkaar.

Speciale interesse hebben wij in Natuur en Techniek.

Onze school werkt adaptief, hetgeen betekent dat wij tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen. De kern van dit onderwijs is dat kinderen met plezier naar school gaan als wordt voldaan aan drie basisbehoeften:

  • Kinderen hebben het gevoel iemand te zijn / iets te kunnen / iets bij te kunnen dragen (competentie);
  • Goede relaties met de volwassenen en andere kinderen (relatie);
  • De vrijheid voelen om zelf dingen te mogen doen (initiatieven nemen en zelf keuzes kunnen maken) zonder voortdurende hulp of toestemming te hoeven vragen (autonomie).

Hierbij bieden wij de kinderen een uitdagende, vertrouwende en ondersteunende leeromgeving. Dit stelt eisen aan de interactie, de instructie en het klassenmanagement. Wij geven les op 3 niveaus in de klas en zorgen ervoor dat onze ‘meerpresteerders ‘ uitgedaagd worden met het programma Plannex. Door onszelf als ‘lerend team’ op te stellen, zijn wij voortdurend ‘in beweging’. We borgen wat goed is en onderzoeken wat nieuw is.

We werken aan onze kwaliteitsbewaking, de zorgstructuur, het pedagogisch klimaat, het omgaan met verschillen tussen kinderen en het coöperatief leren krijgt de aandacht. De volgende vier vragen staan centraal bij de voortdurende ontwikkeling van de school:

  1. Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren? (effectiviteit)
  2. Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? (differentiatie)pbs2jpg
  3. Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? (organisatie)
  4. Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing)

Positive Behaviour Support (goed gedrag kun je leren) is bij alles wat we doen onze houvast en leidraad. Lessen Rots & Water zijn onderdeel van ons lesprogramma en worden gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten uit ons team. Kinderen leren op ‘bewegende wijze’ de eigen grenzen en die van een ander te herkennen en te respecteren. Humanistische Vormingslessen dagen onze leerlingen uit na te denken over allerlei zaken die in onze maatschappij en bij henzelf kunnen spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als: anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, feest en familie.