Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

In de MR bespreken ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school. De leiding van de school heeft behoefte aan een goed functionerende MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die de directie moet nemen.
Belangrijke besluiten van de directie behoeven instemming van de MR, zoals: het schoolplan, het zorgplan, een verandering van schooltijden bijvoorbeeld bij het invoeren van een continurooster en alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden verricht door ouders.
Bij andere besluiten moet het bestuur de MR om advies vragen, zoals: het besteden van de middelen die de school ontvangt (begroting), de taakverdeling op school (formatie), de vakantieregeling, het toelatingsbeleid, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, etc. De MR werkt volgens een vastgesteld reglement dat voor iedereen beschikbaar is.

 

De werkwijze van de MR:

 • Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. U kunt als ouder de vergadering als toehoorder bijwonen. De vergaderfrequentie is gemiddeld zes keer per jaar. De frequentie is mede afhankelijk van de te behandelen onderwerpen en wordt per jaar vastgesteld.
 • De vergaderdatum, agenda en achteraf de notulen van de MR-vergadering zijn te vinden op de website achter de inlogcode.
 • U kunt als ouder de leden, zowel de ouders als de docenten in de MR, altijd aanspreken. Ook is de MR bereikbaar via het centrale e-mailadres:
  mr-jancampertschool@opoijmond.nl
 • Indien gewenst zijn, via het secretariaat van de MR, de meeste stukken op te vragen.
 • Indien daar aanleiding voor is kan de MR een ‘achterbanbijeenkomst’ organiseren. Alle ouders ontvangen hiervoor dan een uitnodigingsbrief.

 

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Teamgeleding

 •   Muriel Kooiman
 •   Ilona van Tuijl

Oudergeleding

  •   Daniëlle Strating (voorzitter) moeder van Noud
  •   Sascha Baggerman, moeder van Boris en Puck

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Jan Campertschool valt, samen met 16 andere scholen, onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond. De voorstellen van het bestuur van de Stichting worden voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bestaat uit acht leden (vier ouders en vier onderwijsmedewerkers), allen verbonden aan één van deze scholen. In de GMR bespreekt men onderwerpen die voor alle scholen van de Stichting van belang zijn. De bevoegdheden van de GMR zijn in een reglement vastgelegd.

Namens de Jan Campertschool heeft Martijn Mewe (vader van Job) zitting in de GMR.