Onze school voor uw kind

Ontmoeting staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Dat kunt u het beste zien als u bij ons langskomt om de school te bekijken.

Vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Een veilige, positieve, stimulerende en waarderende omgeving is een bewezen belangrijke voorwaarde voor uw kind om plezier te hebben in het leren en te durven presteren. Wij werken aan een sfeer van geborgenheid van waaruit kinderen uitgedaagd kunnen worden om zichzelf te ontwikkelen. Dat doen wij door steeds tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van een kind: relatie, autonomie en competentie. Uw kind hoort erbij en wordt gezien, wil het zelf doen of zelf beslissen hulp te vragen én ontwikkelt vertrouwen in eigen kunnen.

Niet apart maar samen

Als openbare school kweken wij kweken begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsovertuigingen. Ontmoeten staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Ontmoeting met de ander, ongeacht geloof, achtergrond of afkomst hoort bij het ontwikkelen van betrokken wereldburgerschap. De school heeft op dit moment circa 220 leerlingen en werkt met 9 groepen.

De 4 pijlers van ons onderwijs

Basisvaardigheden

Taal (lezen en schrijven) en rekenen. Goed kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes tijdens de  schoolloopbaan en in de toekomstige loopbaan.

Science skills

Kinderen opleiden tot kritisch, denkende doeners. Door middel van maakonderwijs en techniek besteden wij aandacht aan vaardigheden zoals logisch en abstract leren denken, bèta-vaardigheden, robotica, digitale geletterdheid, innovatief denken en creativiteit.

Wereldburgerschap

Kennis van de wereld en respect voor diversiteit. We helpen kinderen met het ontwikkelen van een kritische open geest om bij te kunnen dragen aan een mooiere wereld. Dit vraagt kennis van en focus op de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, maatschappijleer, filosofie en cultuur/muziek. Deze vakken komen door middel van thematisch onderwijs aan bod.

Gezondheid

Wij besteden veel aandacht aan sport, beweging, expressie en gezonde voeding. Kinderen presteren beter als ze onder schooltijd meer bewegen. De Jan Campertschool is een gezonde school.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Complete opvang

Een sfeervolle school is niet compleet zonder goede opvang voor uw kind. In samenwerking met Kinderopvang Op Stoom bieden wij BSO Campert die binnen de school voor zowel de voorschoolse als tussenschoolse en naschoolse opvang zorgt. Ook peuteropvang is mogelijk bij Peuteropvang Campert.

Ons team

Met een klein en bevlogen team werken wij elke dag aan het best mogelijke onderwijs. Wij kennen de buurt, de kinderen en de ouders.